Leveringsvoorwaarden BBA (Bresser Best Airconditioning)

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen BBA en de opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij BBA deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van BBA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Overeenkomsten

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door BBA van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van BBA als uit het feit dat BBA uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is BBA gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. BBA maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.

Vooruitbetalen

Tenzij anders overeengekomen dient uw betaling d.m.v. overboeking op Rabobank 11.33.61.459 te geschieden.

3.2 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is BBA gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op BBA in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens BBA verschuldigde.

3.4 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt aan een door de opdrachtgever aan te geven adres.

4.2 De door BBA opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door BBA bestelde materialen. Indien buiten schuld van BBA vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van BBA is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van BBA, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan BBA, is BBA gerechtigd om 20% van het te crediteren totaalbedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Verzendkosten bij foutieve bestellingen worden niet gecrediteerd.

4.6 Alle extra onkosten in verband met de levering die BBA op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, worden opdrachtgever afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van BBA onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van BBA of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is BBA gerechtigd terstond hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat BBA tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met BBA gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens BBA te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is BBA gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.3 In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien BBA gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is BBA vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van BBA op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

7.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door BBA geleverde zaken. BBA blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door BBA geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is BBA gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 BBA is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van BBA en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, BBA het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van BBA en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. BBA zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

8.2 Niet voor vergoeding door BBA komt in aanmerking bedrijfsschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Garantie

Door BBA afgegeven garanties met betrekking tot niet door BBA geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van BBA een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt. BBA conformeert zich aan de garantievoorwaarden zoals deze worden gesteld door haar leveranciers. Bij aflevering van uw bestelling dient per direct of uiterlijk binnen 24 uur eventuele schade per e-mail te worden gemeld.

Artikel 10. Reclames/klachten

10.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij BBA per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

10.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, onder voorbehoud van het recht van BBA om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.
Deze leveringsvoorwaarden BBA zijn van toepassing per 1 april 2008.